นิทรรศการ

ภาพถ่ายกับลูกค้าเยอรมนี
ถ่ายรูปกับลูกค้าชาวอิตาลี
ภาพถ่ายสำหรับนิทรรศการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปลอมแปลง
ภาพถ่ายกับลูกค้ารัสเซีย